Severní objekt – zámek, který je předmětem SHP, je v ose východ – západ půdorysně obdélnou zděnou, patrovou, nepodsklepenou stavbou, ukončenou sedlovou střechou zvýrazněnou dnes torzem půdorysně oktogonální věžičky, orientovanou souběžně s podélnou osou budovy. Hlavním (jižním) podélným průčelím, akcentovaným vnějším, osově umístěným předsazeným dřevěným schodištěm, se objekt obrací směrem do zatravněného nádvoří. Protilehlým severním pak do bývalého zámeckého parku.  Do koutu mezi budovou zámku a západním hospodářským křídlem je vložena pozdně romantická zděná válcová věž, obložená lomovým kamenem a ukončená cimbuřím (není součástí tohoto SHP). V literatuře se můžeme setkat s mylnou datací věže do konce 16. století.

Jedna z dostupných historických pohlednic, zachycujících zámek, datovaná do roku 1908 však zřetelně dokládá, že věž byla postavena až po tomto roce. Vzhledem k návaznosti námi zkoumané stavby na západní křídlo (není součástí SHP) se ze zámku pohledově uplatňují pouze tři průčelí – jižní, východní a severní. Východní konec stavby je zapřen celkem trojicí zděných pilířů.