GEOGRAFICKÉ A URBANISTICKÉ VZTAHY

Ves Lužec se nachází v jihozápadní části lounského okresu, nedaleko hranice mezi Ústeckým a Karlovarským krajem, cca 3 km jihozápadním směrem od městečka Vroutek a zhruba 8,5 km tímž směrem od města Podbořany. Zámek samotný, resp. areál, kterého je součástí, se nachází v intravilánu vsi, na jejím jihozápadním okraji, jihozápadně od historického jádra zástavby. Areál se rozkládá severně při průjezdní komunikaci č. 226 Vroutek – Lubenec. Veřejná cesta shodného průběhu je v místě zakreslena již na mapě stabilního katastru z roku 1841.

Tehdy tato předělovala hospodářský dvůr se zámkem ve dvě části. Dnešní areál, rozkládající se severně od silnice, posazený v rovinatém terénu, vytváří svojí zástavbou v ose sever – jih obdélný půdorys, jehož stavby obemykají volnou plochu nádvoří. Dispozice areálu je na severu vymezena budovou zámku, na níž na západě přímo navazuje dlouhé patrové hospodářské křídlo, na něž se na severu napojuje patrová obytná část, na jihu je ohraničen ohradní zdí s bránou a na východě další v ose sever – jih obdélnou původně hospodářskou stavbou. Severní část východní hranice je otevřená, tedy bez zástavby. Severně areál doplňoval zámecký park (dnes ve vlastnictví jiného majitele), který je stejně jako budova zámku ve velmi neutěšeném – zanedbaném – stavu.